วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2555

ภาษาอังกฤษสำหรับครูคณิตฯ

Lesson 2 Writing Fractions (หน้า 274 – 275)

Vocabulary (คำศัพท์)
                Numerator     =  ตัวเศษ                                                 Proper Fraction     =  เศษส่วนแท้ 
Denominator =  ตัวส่วน                                                Improper Fraction =  เศษส่วนเกิน 
                Fraction         =  เศษส่วน                                               Mix number          =  จำนวนคละ 
                Equal               =  เท่ากับ (=)                             Altered =  การเปลี่ยนแปลง (change) (สอบข้อ 5)
                Quantities     =  ปริมาณ (สอบข้อ 2)                            Top        =  บน (ในเรื่องนี้หมายถึงตัวเศษ)
                Bottom            = ล่าง (ในเรื่องนี้หมายถึงตัวส่วน)   Converting  =  การแปลง (เนื้อหาข้อสอบ)
                Measurement  =  การวัด (เนื้อหาข้อสอบ)
อันดับในภาษาอังกฤษ (ควรจดจำ เพราะใช้ในการเขียนเศษส่วน)
                First   =  อันดับที่ 1            Second  =  อันดับที่ 2        Third   =  อันดับที่ 3         
                Fourth  = อันดับที่ 4          Fifth  = อันดับที่ 5             Sixth     = อันดับที่ 6         
               Seventh  =  อันดับที่ 7        Eighth  =  อันดับที่ 8         Ninth  = อันดับที่ 9           
ปล. ในเรื่องเศษส่วน ถ้าตัวส่วนเป็น 2 เราจะใช้คำว่า half แทน

วิธีการอ่านเศษส่วน
                ตัวเศษ เราจะอ่านเป็นตัวเลขตามปกติ (one ,two , three,…) แต่ตัวเศษเราจะอ่านโดยใช้
อันดับตัวเลข(Third ,Fourth , Fifth,…) โดยมีเครื่องหมาย Hyphen ( - ) หรือ คำว่า out of คั่นกลาง
ระหว่างตัวเศษและตัวส่วน
1.             การอ่านเศษส่วนแท้ (Proper Fraction)
เช่น                        1/2          อ่านว่า   One – half            หรือ  A half
                                1/8          อ่านว่า  One – eighth         หรือ  An eighth
                การอ่านเศษส่วนที่ตัวเศษมากกว่า 2 ให้เติม –s  ที่ตัวส่วน
                                3/4          อ่านว่า  Three – fourths    หรือ  Three out of fourths
                                4/9          อ่านว่า  Four – ninths        หรือ  Four out of ninths
ถ้าเศษส่วนเป็นหลักสิบขึ้นไปเราจะใช้คำว่า Over  หรือ Out of แทนเครื่องหมาย Hyphen
   15 /80    อ่านว่า   fifteen over eightieths
                40/160   อ่านว่า   forty over one hundred and sixtieths
  50/72      อ่านว่า  Fifty out of seventy seconds
2.             การอ่านเศษส่วนเกิน (Improper Fraction)
 มีหลักการอ่านเช่นเดียวกับการอ่านเศษส่วนแท้ที่มีตัวเศษมากกว่า 2
4/3          อ่านว่า  Four – thirds        หรือ  Four out of thirds
7/6          อ่านว่า  Seven – sixths      หรือ  Seven out of sixths
3.             การอ่านจำนวนคละ (Mix number)
1  1/2           อ่านว่า  One and a half       หรือ  One and one - half
2  1/5           อ่านว่า    Two and a fifth    หรือ   Two and one – fifth
4  2/3           อ่านว่า  Four and two out of thirds   หรือ  Four and two - thirds
แบบทดสอบวันนี้!!
                เนื้อหาในแบบทดสอบเป็นการบอกว่าเราใช้เศษส่วนในการเรื่องใดบ้าง ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนหน่วยของความยาว เวลา ฯลฯ (ซึ่งตามที่เราเรียนในเนื้อหาพื้นฐานเป็นการเทียบบัญญัติไตรยางศ์)
                1609 meters (เมตร)                           =  1 mile (ไมล์)
                3600 sec หรือ second (วินาที)        =  1  hour (ชั่วโมง)
                1 yard (หลา)                                       =  36 inches (นิ้ว)


ปล. เนื้อหาบางส่วนผมอ้างอิงมาจาก http://www.kaweeclub.com/(english)/t4326/

หากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วย
และกรุณาแจ้งข้อผิดพลาดหรือข้อเสนอแนะผ่านมาทาง comment ด้านล่าง
จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

2 ความคิดเห็น:

  1. ขออนุญาตค่ะ จำนวนคละ mixed number ค่ะ
    mixed number
    ▸ noun a number consisting of an integer and a proper fraction.

    ตอบลบ